Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Gospodarka odpadami


Informujemy, że od dnia 01.07.2017 roku ulegają zmianie zasady gospodarowania odpadami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 roku od ww. daty odpady segregowalne gromadzone i odbierane będą według następującego podziału:

Odpady z papieru i tektury,
w tym odpady opakowaniowe z tych materiałów
Odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego
oraz odpady opakowaniowe ze szkła
Odpady z tworzyw sztucznych, w tym opakowania
Odpady z metali
Odpady opakowaniowe wielomateriałowe
Odpady ulegające biodegradacji
Pozostałe zmieszane odpady komunalneRozporządzenie zakłada, że:
  • do dnia 31.12.2017 roku pojemniki, w których odbywa się selektywna zbiórka odpadów oznaczone zostaną napisami, według powyższych wzorów, określającymi jaki rodzaj odpadów jest w nich zbierany
  • w okresie 5 lat, od wejscia w życie rozporządzenia, pojemniki winny zostać dostosowane do wymogów w nim określonyych poprzez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki.
Szczegółowe informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami uzyskają Państwo pod niżej wymienionymi adresami:

http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=1866

http://naszesmieci.mos.gov.pl/
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ" informuje, że na podstawie deklaracji zgłoszonej do gminy śmieci wywożone z terenu osiedla będą w 100% posegre-
gowane.

Powyższa deklaracja zobowiązuje wszystkich mieszkańców do segregacji odpadów od 1 lipca 2013 roku.


Do pobrania
  • Ustawa o utrzymaniu porzadku i czystości w gminach - pobierz,
  • Deklaracja dotycząca ilości osób zamieszkujących w lokalu - pobierz,